When we meet Dima (36), he is staying in Latvia with his wife and two kids. He has one older child, an 11-year-old, who is still living back in Ukraine with his mother, Dima’s former wife of an earlier marriage.

The declaration of war

Dima recalls clearly the day before the invasion. The 23rd of February is normally a day of celebration in Ukraine, and a friend had sent him a video over social media to wish him congratulations. Afterwards, another video started playing which turned out to be of Putin asking a trembling, scared man: “Are we going to war then?”. The next video was a clip of Putin declaring that Russia would be invading Ukraine.

 

At first, Dima was confused and didn’t really believe what he was seeing. He stayed up till 3 o’clock that night, searching the internet for answers to whether or not a war was happening, and what to do in case the worst should prove to be true. He finally fell asleep but was woken shortly after by his wife and kids screaming and crying that there were explosions around the house.

Dima

My biggest fear as a man, was that I wouldn’t be able to protect my family.

Protecting the family

Dima is from the Kharkiv region where he used to manage two fish farms. This area was one of the first regions to be occupied by the Russians, and his wife’s first question that early morning was, “where do we go?”. Not knowing what to answer at first, Dima hid his wife and kids in the restroom. With no windows, it seemed the safest place to be. He then went outside to see what was going on and was met with the sound of rounds of shelling taking place. Later, the family moved from the restroom to the basement which they ended up sharing with their neighbors who didn’t have a basement suitable for hiding. Dima remembers clearly one big explosion which made the windows fall out. “My biggest fear as a man,” Dima explains, “was that I wouldn’t be able to protect my family.”

 

Despite all this, Dima has hope and a strong belief that Ukraine will win and the lost territories will be regained. Then it will be possible for Dima and his family to return home and, Dima states, hopefully live an even better life than before.

Propaganda and misinformation

About Russian propaganda, Dima explains that the information that is being spread in the country is that Russia is the best possible place to live. It is the richest, most beautiful country in the whole world. Anyone who finds themselves living in Russia, should count themselves lucky. However, Dima has seen many people that are living paycheck to paycheck. They are not very rich, but are being told that they are the richest and happiest people to exist. At the same time, the Russian newspapers are writing nonsense about Ukraine - talking about laboratories with ducks to be used as biological weapons against Russia and other similar, nonsensical things. 

About Brothers & Sisters

A photo exhibition in response to the war in Ukraine

On 24 February 2022 Russia invaded Ukraine. Since then millions of people have fled the war. The conflict is becoming increasingly deadly and as of August 2022, 6,6 million Ukrainians have already left the country. Many more have been internally displaced. Mainly women with children and elderly are leaving Ukraine while men between the ages of 18 and 60 have to stay to defend their country.

 

The war has consequences well beyond Ukraine and has a negative effect on European and global society at large. Latvia and other countries in the region have opened their borders to receive refugees from the conflict with at present 36,500+ Ukrainians registered in Latvia.

 

This exhibition tells the stories of some of the people who have made the journey from Ukraine to Europe. The idea is to offer a space for you to meet our fleeing ‘brothers and sisters’ and listen to their experiences. To create opportunities for reflection and positive dialogue. And to inspire feelings of solidarity and empathy.

 

In times of war and crisis, the human experience is often reduced to numbers and statistics; it is difficult to conceptualise the idea of more than 6 million people fleeing their homes and families.

Brothers & Sisters strives to show each human as an individual person with a name, a face and a story.

 

selection of stories

 

Portraits & stories by Martin Thaulow
Translations & Coordination Danish Cultural Institute in Estonia, Latvia and Lithuania
Embassy of Denmark, Latvia

Support our work

Brāļi un māsas

Dima

(36) no Harkivas reģiona, Ukrainā

Support Ukraine - Refugee Today

Dima

Plašsaziņas līdzekļi Krievijā izplata nepatiesas ziņas.

Kad satiekam Dimu (36), viņš dzīvo Latvijā ar sievu un diviem maziem bērniem. Viņam ir vēl viens vecāks bērns, kuram ir 11 gadi un kurš joprojām dzīvo Ukrainā kopā ar savu māti, Dimas bijušo sievu.

Kara pieteikums

Dima skaidri atceras dienu pirms iebrukuma. 23.februāris Ukrianā ir svētku diena un draugs atsūtīja video sociālajos medijos, lai apsveiktu. Pēc apsveikumā sākas cits video, kurā Putins jautā izbiedētam, trīcošam vīram: “Tad mēs dodamies karā?” Nākošais video bija Putina uzruna, kurā paziņo, ka Krievija iebruks Ukrainā.

 

Sākumā Dima bija apjucis un īsti neticēja tam ko redzēja. Viņš palika nomodā līdz 3 naktī, meklējot internetā vai tiešām būs karš un ko tieši darīt, ja notiek ļaunākais. Viņš beidzot aizmiga, bet tika atkal pamodināts pavisam drīz. Viņa sieva un bērni raudāja un kliedza, ka ap māju notiek sprādzieni.

Dima

Manas kā vīrieša lielākās bailes ir, ka es nespēšu pasargāt savu ģimeni.

Aizsargāt ģimeni

Dima ir no Harkivas reģiona, kur apsaimniekoja divas zivju fermas. Šis reģions bija viens no pirmajiem, kuru okupēja Krievija, un sievas pirmais jautājums bija: “Kurp doties?” Nespējot uzreiz atbildēt uz šo jautājumu, Dima paslēpa ģimeni vannas istabā. Bez logiem, mājas vidū, likās, ka tā ir drošākā vieta kur paslēpties. Tad viņš devās ārā, lai palūkotos, kas notiek, kur viņš sastapa neskaitāmu šāviņu troksni. Vēlāk viņi pārcēlās uz mājas pagrabu, kurā deva pajumti arī kaimiņiem, kuriem nebija piemērota pagraba, lai paslēptos. Dima atceras vienu īpaši spēcīgu sprādzienu, kas izsita mājas logus. “Manas kā vīrieša lielākās bailes ir,” Dima skaidro, “ka es nespēšu pasargāt savu ģimeni.”

 

Par spīti visam, Dima no visas sirds tic, ka Ukraina uzvarēs un zaudētās teritorijas tiks atgūtas. Tad Dima varēs atgriezties mājās kopā ar ģimeni un cer, ka varēs dzīvot vēl skaistāku dzīvi kā iepriekš.

Propaganda un dezinformācija

Runājot par Krievijas propagandu, Dzima paskaidro, ka informācija kas tiek izplatīta Krievijā maldinoša. tiek stāstīts, ka Krievija ir pati labākā, kur dzīvot. Pati bagātākā, pati skaistākā valsts visā pasaulē. Visiem, kas dzīvo Krievijā, sevi jāuzskata par ārkārtīgi laimīgiem. Tomēr Dima ir sastapis daudzus cilvēkus Krievijā, kas dzīvo no algas līdz algai. Šie cilvēki nav bagāti, bet viņiem ieskaidro, ka viņi ir bagātākie un laimīgākie cilvēki pasaulē. Vienlaicīgi Krievijas laikraksti raksta muļķības par Ukrainu, stāstot par laboratorijām ar pīlēm, kas tiks izmantotas kā bioloģiskais ierocis pret Krieviju, un citas līdzīgas muļķības.

Par izstādi BRĀĻI UN MĀSAS

Foto izstāde reaģējot uz karu Ukrainā

2022. gada 24.februārī Krievija iebruka Ukrainā. Kopš šīs dienas miljoniem cilvēku ir bēguši no kara. Aizvien vairāk dzīvību tiek zaudētas konflikta rezultātā, un līdz 2022.gada augustam 6,6 miljoni ukraiņu ir pametuši savu valsti. Vēl vairāk ir pārvietojušies valsts iekšienē. Lielākoties sievietes ar bērniem un vecāka gada gājuma cilvēki pamet Ukrainu, kamēr vīrieši vecumā starp 18 un 60 paliek, lai aizstāvētu savu valsti.

 

Karš atstāj sekas daudz tālāk par Ukrainas robežām un tam ir negatīvas sekas gan uz Eiropas, gan uz visas pasaules sabiedrību. Latvija, tāpat kā daudzas citas valstis, ir atvērusi savas robežas, lai uzņemtu Ukrainas kara bēgļus, un šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 36 500 ukraiņu, kas meklē šeit patvērumu.

 

Izstāde atklāj to dažu cilvēku stāstus, kuri ir mērojuši ceļu no Ukrainas uz Eiropu. Mūsu ideja ir piedāvāt telpu, kurā var satikt mūsu bēgošos “brāļus un māsas” un sadzirdēt viņu pieredzes. Radīt iespēju pārdomām un pozitīvam dialogam. Kā arī iedvesmot solidaritātes un empātijas jūtas.

 

Kara un krīzes laikos cilvēku pieredzes bieži vien tiek pārvērstas skaitļos un statistikās. Ir ārkārtīgi sarežģīti aptvert domu, ka vairāk nekā 6 miljoni cilvēku bēg prom no savām mājām un pamet ģimenes.“Brāļi un māsas” cenšas parādīt katru cilvēku kā individuālu personību ar vārdu, seju un savu stāstu.

 

Stāstu izlase

 

Portretu un stāstu autors Martin Thaulow
Tulkojums Dānijas Kultūras institūts un Dānijas vēstniecība Latvijā

Support our work