When the war started, Kostia’s mom became very scared. She feared for their lives and four days later, she decided it was time to take her family and leave everything behind. They fled by train, standing up for 28 hours without sleep or any food. The train never stopped, yet it was barely moving. At 4.00 am, someone broke the window from outside by throwing an object at the train. Everyone became very scared. It was the most horrifying part of the 13-year-old boy's escape from Ukraine.

 

Most of Kostia’s friends are still back in Ukraine, but he lost the connection to them. His parents are divorced, and his father is still back in Donetsk. 

 

Kostia doesn't know what they will do after they have reached safety in Poland. He dreams of becoming a programmer or a photographer.

About Brothers & Sisters

A photo exhibition in response to the war in Ukraine

On 24 February 2022 Russia invaded Ukraine. Since then millions of people have fled the war. The conflict is becoming increasingly deadly and as of August 2022, 6,6 million Ukrainians have already left the country. Many more have been internally displaced. Mainly women with children and elderly are leaving Ukraine while men between the ages of 18 and 60 have to stay to defend their country.

 

The war has consequences well beyond Ukraine and has a negative effect on European and global society at large. Latvia and other countries in the region have opened their borders to receive refugees from the conflict with at present 36,500+ Ukrainians registered in Latvia.

 

This exhibition tells the stories of some of the people who have made the journey from Ukraine to Europe. The idea is to offer a space for you to meet our fleeing ‘brothers and sisters’ and listen to their experiences. To create opportunities for reflection and positive dialogue. And to inspire feelings of solidarity and empathy.

 

In times of war and crisis, the human experience is often reduced to numbers and statistics; it is difficult to conceptualise the idea of more than 6 million people fleeing their homes and families.

Brothers & Sisters strives to show each human as an individual person with a name, a face and a story.

 

selection of stories

 

Portraits & stories by Martin Thaulow
Translations & Coordination Danish Cultural Institute in Estonia, Latvia and Lithuania
Embassy of Denmark, Latvia

Support our work

Brāļi un māsas

Kostja

(13) no Doņeckas, Ukrainā

Support Ukraine - Refugee Today

Kostja

28 stundas mēs stāvus braucām vilcienā, bez ēdiena un bez miega.

Kad sākās karš, Kostjas mamma bija ļoti nobijusies. Viņa baidījās par ģimenes drošību, un četras dienas pēc kara sākuma, tika pieņemts lēmums  atstāt mājas un doties prom. Viņi bēga ar vilcienu, 28 stundas stāvot kājās, bez ēdiena un bez miega. Vilciens ne reizi neapstājās, kaut arī knapi kustējās uz priekšu. Četros no rīta kāds sasita logu, metot vilcienam ar kādu lielu priekšmetu. Visi ļoti nobijās. Tas bija visbiedējošākais brīdis 13 gadus vecā zēna bēgļu gaitās.

 

Vairums Kostjas draugu palika Ukrainā, bet viņš pazaudējis ar viņiem kontaktu. Viņa vecāki ir šķīrušies un Kostjas tētis joprojām ir Ukrainā.

 

Kostjam nav ne jausmas ko viņi iesāks, kad būs nonākuši drošībā Polijā. Viņš sapņo kļūt par programmētāju vai fotogrāfu.

Par izstādi BRĀĻI UN MĀSAS

Foto izstāde reaģējot uz karu Ukrainā

2022. gada 24.februārī Krievija iebruka Ukrainā. Kopš šīs dienas miljoniem cilvēku ir bēguši no kara. Aizvien vairāk dzīvību tiek zaudētas konflikta rezultātā, un līdz 2022.gada augustam 6,6 miljoni ukraiņu ir pametuši savu valsti. Vēl vairāk ir pārvietojušies valsts iekšienē. Lielākoties sievietes ar bērniem un vecāka gada gājuma cilvēki pamet Ukrainu, kamēr vīrieši vecumā starp 18 un 60 paliek, lai aizstāvētu savu valsti.

 

Karš atstāj sekas daudz tālāk par Ukrainas robežām un tam ir negatīvas sekas gan uz Eiropas, gan uz visas pasaules sabiedrību. Latvija, tāpat kā daudzas citas valstis, ir atvērusi savas robežas, lai uzņemtu Ukrainas kara bēgļus, un šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 36 500 ukraiņu, kas meklē šeit patvērumu.

 

Izstāde atklāj to dažu cilvēku stāstus, kuri ir mērojuši ceļu no Ukrainas uz Eiropu. Mūsu ideja ir piedāvāt telpu, kurā var satikt mūsu bēgošos “brāļus un māsas” un sadzirdēt viņu pieredzes. Radīt iespēju pārdomām un pozitīvam dialogam. Kā arī iedvesmot solidaritātes un empātijas jūtas.

 

Kara un krīzes laikos cilvēku pieredzes bieži vien tiek pārvērstas skaitļos un statistikās. Ir ārkārtīgi sarežģīti aptvert domu, ka vairāk nekā 6 miljoni cilvēku bēg prom no savām mājām un pamet ģimenes.“Brāļi un māsas” cenšas parādīt katru cilvēku kā individuālu personību ar vārdu, seju un savu stāstu.

 

Stāstu izlase

 

Portretu un stāstu autors Martin Thaulow
Tulkojums Dānijas Kultūras institūts un Dānijas vēstniecība Latvijā

Support our work