Natalia (49) is standing by the bus terminal where she is volunteering with the Latvian youth organization ‘Young Folks’. The organization is currently involved in trying to unite Ukrainian youth with Latvian youth and helping the fleeing Ukrainians on their transit in Latvia. Natalia came to Latvia already back in April when she left her hometown of Kherson which continues to be occupied by the Russian forces because of its big strategic importance.

The connection to home

Natalia explains that, “Kherson is my home. I feel very strongly that it is my city, it is where my heart is.” She didn’t want to leave, and in the beginning of the invasion, Natalia was engaged in volunteering in her hometown. She could help out, Natalia explains, because she is very stress resistant and has great organizational skills. Those skills come from her old job in distribution where she used to manage around 60 employees. Now, she has lost her business and is not sure if the production sites they used are even still there. A lot is being stolen by the Russians, and a lot of places have been repurposed.

Natalia

We were reclaiming that Kherson is Ukraine. We wanted to protest the Russian invasion.

Natalia explains that in the beginning, they could do small strikes and meetings. “We were reclaiming that Kherson is Ukraine. We wanted to protest the Russian invasion. But at some point, you feel like you can’t do it anymore. You can’t breathe. I became afraid that I would do something that I didn’t want to allow myself to do because I have a kid.”

Volunteering in Latvia

Now, Natalia is volunteering in Latvia. When she first came here, she went to the seaside to try to calm her senses down again, but she quickly realized that she is not a person who can just sit still and do nothing. Her work at ‘Young Folks’ is not really work though, she states, “it is an opportunity to use my skills to help people and to do something for Ukraine from afar.”

About Brothers & Sisters

A photo exhibition in response to the war in Ukraine

On 24 February 2022 Russia invaded Ukraine. Since then millions of people have fled the war. The conflict is becoming increasingly deadly and as of August 2022, 6,6 million Ukrainians have already left the country. Many more have been internally displaced. Mainly women with children and elderly are leaving Ukraine while men between the ages of 18 and 60 have to stay to defend their country.

 

The war has consequences well beyond Ukraine and has a negative effect on European and global society at large. Latvia and other countries in the region have opened their borders to receive refugees from the conflict with at present 36,500+ Ukrainians registered in Latvia.

 

This exhibition tells the stories of some of the people who have made the journey from Ukraine to Europe. The idea is to offer a space for you to meet our fleeing ‘brothers and sisters’ and listen to their experiences. To create opportunities for reflection and positive dialogue. And to inspire feelings of solidarity and empathy.

 

In times of war and crisis, the human experience is often reduced to numbers and statistics; it is difficult to conceptualise the idea of more than 6 million people fleeing their homes and families.

Brothers & Sisters strives to show each human as an individual person with a name, a face and a story.

 

selection of stories

 

Portraits & stories by Martin Thaulow
Translations & Coordination Danish Cultural Institute in Estonia, Latvia and Lithuania
Embassy of Denmark, Latvia

Support our work

Brāļi un māsas

Natālijas

(49) no Hersonas, Ukrainā

Support Ukraine - Refugee Today

Natālijas

Es ticu uzvarai un tas dod man spēku.

Natālija (49) stāv blakus autobusa peronam, kur viņa darbojas kā brīvprātīgā latviešu organizācijā “Younf Folks”. Tā ir jauniešu organizācija, kas, karam sākoties, sāka intensīvi palidzēt Ukraiņu bēgļiem, kad viņi ierodas Rīgas Autoostā, kā arī strādā pie latviešu un ukraiņu jauniešu kopīgām aktivitātēm. Natālija ieradās Latvijā jau aprīlī, kad viņa pameta savas mājas Hersonā, kas joprojām ir okupēta, jo ir stratēģiski svarīgs punkts Krievijas spēkiem.

Saikne ar mājām

Natālija skaidro: “Hersona ir manas mājas. Es dziļi ticu, ka tā ir mana pilsēta, tur ir mana sirds.” Viņa negribēja doties prom, kad iebrukums tikko sākās, Natālija bija iesaistījusies brīvprātīgo darbā savā dzimtajā pilsētā. Viņa bija spējīga palīdzēt, jo Natālija ir stresa noturīga un ļoti labām organizācijas spējām. Šīs iemaņas viņa ir ieguvusi strādājot noliktavā un loģistikā, kur viņas vadībā bija aptuveni 60 darbinieku. Tagad viņa ir zaudējusi savu biznesu un nav skaidrs vai ražotāji ar ko viņa strādāja vispār vēl pastāv. Krievi ir nozaguši tik daudz un daudz kas ir arī pārorganizēts.

Natālija

Mēs uzstājām, ka Hersona ir Ukraina. Mēs gribējām protestēt pret Krievijas invāziju.

Natālija skaidro, ka sākumā viņi varēja organizēt nelielus streikus un mītiņus. “Mēs uzstājām, ka Hersona ir Ukraina. Mēs gribējām protestēt pret Krievijas invāziju. Bet iestājas brīdis, kad sajūti, ka neko vairs nevari izdarīt. Nespēj elpot. Es baidījos, ka izdarīšu ko tādu, ko pēc tam nožēlošu, jo man ir bērni.”

Brīvprātīgais darbs Latvijā

Tagad Natālija ir brīvprātīgā Latvijā. Kad viņa te tikko ieradās, Natālija devās pie jūras, lai nomierinātos, bet tad ātri vien saprata, ka nav tāds cilvēks, kas spēj mierīgi sēdēt un neko nedarīt. Darbs biedrībā “Young Folksi” nav īsti darbs, Natālija saka: “Tā ir iespēja pielietot savas prasmes, lai palīdzētu cilvēkiem un kaut ko darītu Ukrainas labā no tālienes.”

Par izstādi BRĀĻI UN MĀSAS

Foto izstāde reaģējot uz karu Ukrainā

2022. gada 24.februārī Krievija iebruka Ukrainā. Kopš šīs dienas miljoniem cilvēku ir bēguši no kara. Aizvien vairāk dzīvību tiek zaudētas konflikta rezultātā, un līdz 2022.gada augustam 6,6 miljoni ukraiņu ir pametuši savu valsti. Vēl vairāk ir pārvietojušies valsts iekšienē. Lielākoties sievietes ar bērniem un vecāka gada gājuma cilvēki pamet Ukrainu, kamēr vīrieši vecumā starp 18 un 60 paliek, lai aizstāvētu savu valsti.

 

Karš atstāj sekas daudz tālāk par Ukrainas robežām un tam ir negatīvas sekas gan uz Eiropas, gan uz visas pasaules sabiedrību. Latvija, tāpat kā daudzas citas valstis, ir atvērusi savas robežas, lai uzņemtu Ukrainas kara bēgļus, un šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 36 500 ukraiņu, kas meklē šeit patvērumu.

 

Izstāde atklāj to dažu cilvēku stāstus, kuri ir mērojuši ceļu no Ukrainas uz Eiropu. Mūsu ideja ir piedāvāt telpu, kurā var satikt mūsu bēgošos “brāļus un māsas” un sadzirdēt viņu pieredzes. Radīt iespēju pārdomām un pozitīvam dialogam. Kā arī iedvesmot solidaritātes un empātijas jūtas.

 

Kara un krīzes laikos cilvēku pieredzes bieži vien tiek pārvērstas skaitļos un statistikās. Ir ārkārtīgi sarežģīti aptvert domu, ka vairāk nekā 6 miljoni cilvēku bēg prom no savām mājām un pamet ģimenes.“Brāļi un māsas” cenšas parādīt katru cilvēku kā individuālu personību ar vārdu, seju un savu stāstu.

 

Stāstu izlase

 

Portretu un stāstu autors Martin Thaulow
Tulkojums Dānijas Kultūras institūts un Dānijas vēstniecība Latvijā

Support our work