Olena

(69) from Kharkiv, Ukraine

Support Ukraine - Refugee Today

I want the whole world to see the war crimes Putin is committing in Ukraine.

LATVISKI

Lasīt

Olena (69) is sitting on an old and worn folding bed in the gym hall of one of the local schools in the Polish town Przemyśl. She arrived 15 minutes earlier after crossing the border from Ukraine to Poland. Exhausted and heartbroken, she only managed to bring a few of her belongings. Everything else she left behind. A safe home through decades and her 44-year-old son and a young grandchild.

 

She gazes into a space of structured chaos. The school's gym has been turned into a makeshift camp to provide shelter for up to 350 people each day. A place where people can stay up to 2 days to regain their strength and figure out what to do next. “They will take care of my two cats,” she says and looks down. When she fled, she couldn’t bring her cats and some friends promised to feed them. A few days before ending up in Poland, Olena had left her hometown Kharkiv together with four of her neighbors. All of them elderly and the same age as Olena. They are sitting tired on a bed next to her. They are disorientated and in a state of shock. Trying to grasp what they have been going through the past days.

The exhaustion

In the gym, most people have passed out from exhaustion. An old man in a wheelchair needs help. He accidentally urinated his pants while family members went for registration next door. Kids are crying, others are playing. “A car leaves for Germany. Seats for three people. Germany! Four seats for people in another car going to Krakow… Leaving in 10 minutes”. The announcement in Ukrainian cuts through the noise of the loudspeakers. It is one of many locals working round the clock to help organize transportation away from the area. There is a constant flow of people going in and out of the gym hall. Some arrive, others are leaving.

Nothing left for the future

“I pray to be able to go back sometime soon,” Olena says while looking at four people struggling to help the old man out of his wheelchair. When the Russian bombs and missiles started destroying people’s homes and randomly kill citizens of Kharkiv, Olena was forced to flee. It was a quick decision to leave together with her neighbors. All of them being elderly, they decided to stick together to improve their chances. Before the invasion, Olena used to make excursions for tourists around her beautiful town. Now the fear of nothing being left to show in the future has taken over. That the cultural heritage and historic wonders will be destroyed in the daily rounds of shelling. Already Olena has seen severe damage of Kharkiv with her own eyes.

Olena

I pray to be able to go back sometime soon.

Destination Morocco

“My son and grandchild. They couldn’t leave…” Olena is desperate. She has planned to bring her neighbors to her daughter's place in Morocco. But first, they have to attend the Moroccan Embassy in Warsaw before being able to continue. “We will stay with my daughter until the war ends”, Olena says. Two hours later, volunteers carry their few belongings to the back of a van. Olena and her neighbors got a free ride to Warsaw by yet another volunteer.

About Brothers & Sisters

A photo exhibition in response to the war in Ukraine

On 24 February 2022 Russia invaded Ukraine. Since then millions of people have fled the war. The conflict is becoming increasingly deadly and as of August 2022, 6,6 million Ukrainians have already left the country. Many more have been internally displaced. Mainly women with children and elderly are leaving Ukraine while men between the ages of 18 and 60 have to stay to defend their country.

 

The war has consequences well beyond Ukraine and has a negative effect on European and global society at large. Latvia and other countries in the region have opened their borders to receive refugees from the conflict with at present 36,500+ Ukrainians registered in Latvia.

 

This exhibition tells the stories of some of the people who have made the journey from Ukraine to Europe. The idea is to offer a space for you to meet our fleeing ‘brothers and sisters’ and listen to their experiences. To create opportunities for reflection and positive dialogue. And to inspire feelings of solidarity and empathy.

 

In times of war and crisis, the human experience is often reduced to numbers and statistics; it is difficult to conceptualise the idea of more than 6 million people fleeing their homes and families.

Brothers & Sisters strives to show each human as an individual person with a name, a face and a story.

 

selection of stories

 

Portraits & stories by Martin Thaulow
Translations & Coordination Danish Cultural Institute in Estonia, Latvia and Lithuania
Embassy of Denmark, Latvia

Support our work

Brāļi un māsas

Olena

(69) Olena no Harkivas, Ukraina

Support Ukraine - Refugee Today

Olena

Es vēlos, lai visa pasaule redz kara noziegumus, ko Putins pastrādā pret Ukrainu.

Olena (69) sēž uz vecas un nolietotas saliekamās gultas sporta zālē vienā no vietējām skolām Premislas pilsētā Polijā. Viņa ieradās pirms 15 minūtēm, šķērsojot Ukrainas-Polijas robežu. Pārgurusi un dziļi satriekta, viņa paguva paņemt līdzi tikai nedaudz no personīgajām mantām. Visu pārējo viņa atstāja. Tai skaitā drošās mājas, 44 gadus veco dēlu un mazbērnu.

 

Viņa lūkojas strukturētā haosa plašumos. Skolas sporta zāle ir pārvērsta par pagaidu nometni, lai dotu patvērumu aptuveni 350 cilvēkiem ik dienu. Tā ir vieta, kur cilvēki var palikt 2 dienas, lai atgūtu spēkus un sapratu, ko darīt tālāk. “Viņi parūpēsies par maniem diviem kaķiem,” viņa saka un palūkojas lejup. Kad viņa bēga, Olena nevarēja paņemt līdzi savus kaķus, un draugi solīja par tiem parūpēties. Dažas dienas pirms Olena nonāca Polijā, viņa pameta savas mājas Harkivā kopā ar 4 kaimiņiem. Visi gados, līdzīgā vecumā kā Olena. Viņi sēž noguruši blakus gultā. Viņi ir apjukuši un šokēti, mēģinot apjaust, ko viņi piedzīvojuši pēdējās dienās.

Nogurums

Vairums cilvēku sporta zālē guļ lielā pārguruma dēļ. Vecam vīram ratiņkrēslā nepieciešama palīdzība. Viņš nejauši pieslapināja bikses, kamēr ģimenes locekļi aizgāja līdz reģistrācijas galdam. Bērni raud, citi spēlējas. “Mašīna dodas uz Vāciju. Trīs brīvas vietas. Vācija! Četras vietas citā mašīnā līdz Varšavai… Atiet pēc 10 minūtēm.” Paziņojumi skaļruņos ukraiņu valodā izlaužas cauri troksnim. Tas ir viens no vietējiem, kas strādā cauru dienu un nakti, lai palīdzētu organizēt transportu prom no pierobežas reģiona. Nepārtraukta cilvēku plūsma uz un no sporta zāles. Daži ierodas, citi dodas prom.

Nākotnē vairs nav nekā

“Es lūdzu Dievu, lai varu drīz doties atpakaļ,” saka Olena un lūkojas uz četriem cilvēkiem, kas cenšas palīdzēt vīram ratiņkrēslā. Kad Krievijas mestās bumbas un raķetes sāka iznīcināt cilvēku mājas un nogalināt nevainīgus cilvēkus Harkivā, Olenai nācās bēgt. Tas bija ātrs lēmums - doties prom kopā ar kaimiņiem. Būdami jau gados, viņi izdomāja turēties kopā, lai uzlabotu savas iespējas nokļūt drošībā.

 

Pirms iebrukuma Olena vadīja ekskursijas tūristiem savā skaistajā dzimtajā pilsētā. Tagad ir pārņēmušas bailes, ka nākotnē vairs nebūs nekā, ko parādīt. Ka kultūras mantojums un brīnumainās vēstures liecības būs iznīcinātas nepārtrauktajos uzbrukumos. Olena jau pati savām acīm ir redzējusi graujošos postījumus Harkivā.

Olena

Es lūdzu Dievu, lai varu drīz doties atpakaļ.

Galamērķis - Maroka

“Mans dēls un mazbērns. Viņi nevarēja doties prom…” Olena ir izmisumā. Viņa plāno savus kaimiņus aizvest pie savas meitas Marokā. Bet pirms tam viņiem jādodas uz Marokas vēstniecību Varšavā, lai varētu turpināt ceļu. “Mēs paliksim pie manas meitas, kamēr beigsies karš,” saka Olena. Divas stundas vēlāk brīvprātīgie nes viņu nedaudzās mantas uz autobusiņu. Olenu un viņas kaimiņus aizvedīs uz Varšavu viens no daudzajiem brīvprātīgajiem.

Par izstādi BRĀĻI UN MĀSAS

Foto izstāde reaģējot uz karu Ukrainā

2022. gada 24.februārī Krievija iebruka Ukrainā. Kopš šīs dienas miljoniem cilvēku ir bēguši no kara. Aizvien vairāk dzīvību tiek zaudētas konflikta rezultātā, un līdz 2022.gada augustam 6,6 miljoni ukraiņu ir pametuši savu valsti. Vēl vairāk ir pārvietojušies valsts iekšienē. Lielākoties sievietes ar bērniem un vecāka gada gājuma cilvēki pamet Ukrainu, kamēr vīrieši vecumā starp 18 un 60 paliek, lai aizstāvētu savu valsti.

 

Karš atstāj sekas daudz tālāk par Ukrainas robežām un tam ir negatīvas sekas gan uz Eiropas, gan uz visas pasaules sabiedrību. Latvija, tāpat kā daudzas citas valstis, ir atvērusi savas robežas, lai uzņemtu Ukrainas kara bēgļus, un šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 36 500 ukraiņu, kas meklē šeit patvērumu.

 

Izstāde atklāj to dažu cilvēku stāstus, kuri ir mērojuši ceļu no Ukrainas uz Eiropu. Mūsu ideja ir piedāvāt telpu, kurā var satikt mūsu bēgošos “brāļus un māsas” un sadzirdēt viņu pieredzes. Radīt iespēju pārdomām un pozitīvam dialogam. Kā arī iedvesmot solidaritātes un empātijas jūtas.

 

Kara un krīzes laikos cilvēku pieredzes bieži vien tiek pārvērstas skaitļos un statistikās. Ir ārkārtīgi sarežģīti aptvert domu, ka vairāk nekā 6 miljoni cilvēku bēg prom no savām mājām un pamet ģimenes.“Brāļi un māsas” cenšas parādīt katru cilvēku kā individuālu personību ar vārdu, seju un savu stāstu.

 

Stāstu izlase

 

Portretu un stāstu autors Martin Thaulow
Tulkojums Dānijas Kultūras institūts un Dānijas vēstniecība Latvijā

Support our work