Ramas (14) with his cat Begemot. The airstrikes started at 5.00 am in the morning on February 24, and Ramas and his family quickly sought shelter in the basement of their home in Kharkiv.

23 hours

Together with his mother, Georgian father, grandmother and their two cats, the family decided to flee. It took them 23 hours to reach Poland. First by train from Kharkiv to Lviv and from there they hired a taxi. The driver took them as close as possible to the border. They had to walk the remaining kilometers on foot, in the cold.

The many wars

Ramas wasn’t really afraid when the war started, but it was also not his first time experiencing it. The family were earlier forced to flee from Donetsk when Russia invaded the region in 2014, and his father is a veteran from the Russian war against Georgia in 2008. Therefore, Ramas has heard stories about war from an early age.

Staying in Poland

When meeting Ramas, he had spent one day in Poland. By then, he was not thinking about the future, it was just a matter of survival. He went to live in an area close to Warsaw with relatives. Hoping for the war to end quickly, so they could go home and rebuild their lives.

About Brothers & Sisters

A photo exhibition in response to the war in Ukraine

On 24 February 2022 Russia invaded Ukraine. Since then millions of people have fled the war. The conflict is becoming increasingly deadly and as of August 2022, 6,6 million Ukrainians have already left the country. Many more have been internally displaced. Mainly women with children and elderly are leaving Ukraine while men between the ages of 18 and 60 have to stay to defend their country.

 

The war has consequences well beyond Ukraine and has a negative effect on European and global society at large. Latvia and other countries in the region have opened their borders to receive refugees from the conflict with at present 36,500+ Ukrainians registered in Latvia.

 

This exhibition tells the stories of some of the people who have made the journey from Ukraine to Europe. The idea is to offer a space for you to meet our fleeing ‘brothers and sisters’ and listen to their experiences. To create opportunities for reflection and positive dialogue. And to inspire feelings of solidarity and empathy.

 

In times of war and crisis, the human experience is often reduced to numbers and statistics; it is difficult to conceptualise the idea of more than 6 million people fleeing their homes and families.

Brothers & Sisters strives to show each human as an individual person with a name, a face and a story.

 

selection of stories

 

Portraits & stories by Martin Thaulow
Translations & Coordination Danish Cultural Institute in Estonia, Latvia and Lithuania
Embassy of Denmark, Latvia

Support our work

Brāļi un māsas

Ramas

(14) no Doņeckas, Ukrainā

Support Ukraine - Refugee Today

Ramas

Kad 5 no rīta sākās bombardēšana, mums nācās meklēt patvērumu.

Ramas (14) ar savu kaķu Begemotu. Gaisa uzbrukums sākās pulksten 5:00 no rīta 24.februārī, un Ramas kopā ar savu ģimeni ātri meklēja patvērumu savas mājas pagrabā Harkivā.

23 stundas

Kopā ar mammu, tēvu, kurš ir gruzīns, vecmāmiņu un diviem kaķiem ģimene izlēma bēgt. Viņi pavadīja 23 stundas ceļā uz Poliju. Sākumā ar vilcienu no Harkivas līdz Ļvivai, kur viņi tālāk noīrēja taksometru. Šoferis viņus aizveda cik tuvu robežai cik vien iespējams, bet viņiem nācās iet ar kājām pāri palikušos kilometrus lielā aukstumā.

Daudzie kari

Ramas nebija ļoti nobijies, kad karš sākās, jo tā arī nebija viņa pirmā reize, kad viņam jāpiedzīvo karš. Viņa ģimene bija spiesta bēgt no Doņeckas apgabala, kad Krievija iebruka 2014.gadā, un viņa tēvs ir kara veterāns no laika, kad Krievija iebruka Gruzijā 2008.gadā.

Palikšana Polijā

Kad satiekam Ramasu, viņš ir pavadījis pirmo dienu Polijā. Tobrīd viņš vēl nedomāja par nākotni, svarīga bija tikai izdzīvošana. Viņš devās dzīvot uz vietu netālu no Varšavas pie saviem radiniekiem. Un cer, ka karš drīz beigsies un viņi varēs atgriezties mājās un sākt savas dzīves no jauna.

Par izstādi BRĀĻI UN MĀSAS

Foto izstāde reaģējot uz karu Ukrainā

2022. gada 24.februārī Krievija iebruka Ukrainā. Kopš šīs dienas miljoniem cilvēku ir bēguši no kara. Aizvien vairāk dzīvību tiek zaudētas konflikta rezultātā, un līdz 2022.gada augustam 6,6 miljoni ukraiņu ir pametuši savu valsti. Vēl vairāk ir pārvietojušies valsts iekšienē. Lielākoties sievietes ar bērniem un vecāka gada gājuma cilvēki pamet Ukrainu, kamēr vīrieši vecumā starp 18 un 60 paliek, lai aizstāvētu savu valsti.

 

Karš atstāj sekas daudz tālāk par Ukrainas robežām un tam ir negatīvas sekas gan uz Eiropas, gan uz visas pasaules sabiedrību. Latvija, tāpat kā daudzas citas valstis, ir atvērusi savas robežas, lai uzņemtu Ukrainas kara bēgļus, un šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 36 500 ukraiņu, kas meklē šeit patvērumu.

 

Izstāde atklāj to dažu cilvēku stāstus, kuri ir mērojuši ceļu no Ukrainas uz Eiropu. Mūsu ideja ir piedāvāt telpu, kurā var satikt mūsu bēgošos “brāļus un māsas” un sadzirdēt viņu pieredzes. Radīt iespēju pārdomām un pozitīvam dialogam. Kā arī iedvesmot solidaritātes un empātijas jūtas.

 

Kara un krīzes laikos cilvēku pieredzes bieži vien tiek pārvērstas skaitļos un statistikās. Ir ārkārtīgi sarežģīti aptvert domu, ka vairāk nekā 6 miljoni cilvēku bēg prom no savām mājām un pamet ģimenes.“Brāļi un māsas” cenšas parādīt katru cilvēku kā individuālu personību ar vārdu, seju un savu stāstu.

 

Stāstu izlase

 

Portretu un stāstu autors Martin Thaulow
Tulkojums Dānijas Kultūras institūts un Dānijas vēstniecība Latvijā

Support our work