Tetiana is a 9-year-old girl from the Rivne region in Northwestern Ukraine. When we met her, she had been living in Latvia for four months. She and her mom hoped to be able to go back to Ukraine the following week when her mother receives her salary from her cleaning job.

When war breaks out

Tetiana recalls when she was still in Ukraine, after the war broke out, that they were going to a gathering at school when they heard an explosion. Already before the war had started, she had been trained in how to react - to hurry to a bomb shelter - but when they got there, it was locked. Finally, they managed to get in and everything calmed down.

The last goodbye

They lived at the bomb shelter for some time, until Tetiana’s father took them away. She remembers how he kissed her goodbye and put them on a minibus to leave the area. First they went from Rivne to relatives living in a town closer to the border, and from there they drove by car to the Polish-Ukrainian border crossing. They had been told that it was impossible to cross the border by car, so they crossed on foot instead. When they finally reached a place to sleep, the night felt unsettling, and Tetiana remembers screams that kept her from sleeping for more than a couple of hours.

Tetiana

I will tell the story of our journey to Latvia to my children when I grow up.

Marked for life

At the border, it was very cold, so they received blankets, and the children got candies, cookies and cocoa to warm up. “I will remember the flight for the rest of my life. I will never forget,” says Tetiana, “I will tell the story of our journey to Latvia to my children when I grow up.”

About Brothers & Sisters

A photo exhibition in response to the war in Ukraine

On 24 February 2022 Russia invaded Ukraine. Since then millions of people have fled the war. The conflict is becoming increasingly deadly and as of August 2022, 6,6 million Ukrainians have already left the country. Many more have been internally displaced. Mainly women with children and elderly are leaving Ukraine while men between the ages of 18 and 60 have to stay to defend their country.

 

The war has consequences well beyond Ukraine and has a negative effect on European and global society at large. Latvia and other countries in the region have opened their borders to receive refugees from the conflict with at present 36,500+ Ukrainians registered in Latvia.

 

This exhibition tells the stories of some of the people who have made the journey from Ukraine to Europe. The idea is to offer a space for you to meet our fleeing ‘brothers and sisters’ and listen to their experiences. To create opportunities for reflection and positive dialogue. And to inspire feelings of solidarity and empathy.

 

In times of war and crisis, the human experience is often reduced to numbers and statistics; it is difficult to conceptualise the idea of more than 6 million people fleeing their homes and families.

Brothers & Sisters strives to show each human as an individual person with a name, a face and a story.

 

selection of stories

 

Portraits & stories by Martin Thaulow
Translations & Coordination Danish Cultural Institute in Estonia, Latvia and Lithuania
Embassy of Denmark, Latvia

Support our work

Brāļi un māsas

Tatjana

(9) no Rivnes reģiona, Ukrainā

Support Ukraine - Refugee Today

Tatjana

Es atcerēšos šo glābšanos uz visu savu dzīvi. Es nekad neaizmirsīšu.

Tetjana ir 9 gadus veca meitene no Rivnes reģiona Ukrainas ziemeļrietumos. Kad mēs viņu satikām, meitene Latvijā dzīvoja jau četrus mēnešus. Tetjana ar mammu cer tuvāko nedēļu laikā doties atpakaļ uz Ukrainu, kad mamma saņems algu par apkopējas darbu. 

Kad sākas karš

Tetjana atminas par kara sākuma posmu, viņa devās uz saietu skolā, kad izdzirdēja sprādzienus. Jau pirms sākās karš viņu reģionā, meitene tika apmācīta kā rīkoties – steigties uz tuvāko bumbu patvertni. Bet, kad viņa tur nonāca, durvis bija ciet. Beidzot, kad izdevās tikt iekšā, visi nomierinājās. 

Pēdējas atvadas

Tetjana ar ģimeni dzīvoja bumbu patvertnē, līdz tētis atnāca un aizveda viņus prom. Meitene atminas, kā tētis viņu noskūpstīja uz atvadām un iesēdināja minibusā, lai aizvestu prom. Sākumā viņi devās pie radiniekiem Rivnē, kas atradās tuvāk Polijas robežai. Viņas ģimenei tika stāstīts, ka ir pilnīgi neiespējami tik pāri robežai ar mašīnu, tāpēc pēdējo posmu līdz robežai viņi gāja ar kājām. Nonākot vietā, kur varēja pārnakšņot, nakts ne pavisam nebija mierīga. Tetjana atceras kliedzienus, kas neļāva viņai gulēt un miegs bija saraustīts.

Tetjana

Stāstu par savu ceļojumu līdz Latvijai es stāstīšu saviem bērniem, kad izaugšu liela.

Rēta uz mūžu

Uz robežas bija ļoti auksti, tāpēc viņas ģimenei izdalīja segas un bērniem deva saldumus, cepumus un siltu kakao, lai sasildītos. “Es atcerēšos šo glābšanos uz visu savu dzīvi. Es nekad neaizmirsīšu,” saka Tetjana. “Stāstu par savu ceļojumu līdz Latvijai es stāstīšu saviem bērniem, kad izaugšu liela.”

Par izstādi BRĀĻI UN MĀSAS

Foto izstāde reaģējot uz karu Ukrainā

2022. gada 24.februārī Krievija iebruka Ukrainā. Kopš šīs dienas miljoniem cilvēku ir bēguši no kara. Aizvien vairāk dzīvību tiek zaudētas konflikta rezultātā, un līdz 2022.gada augustam 6,6 miljoni ukraiņu ir pametuši savu valsti. Vēl vairāk ir pārvietojušies valsts iekšienē. Lielākoties sievietes ar bērniem un vecāka gada gājuma cilvēki pamet Ukrainu, kamēr vīrieši vecumā starp 18 un 60 paliek, lai aizstāvētu savu valsti.

 

Karš atstāj sekas daudz tālāk par Ukrainas robežām un tam ir negatīvas sekas gan uz Eiropas, gan uz visas pasaules sabiedrību. Latvija, tāpat kā daudzas citas valstis, ir atvērusi savas robežas, lai uzņemtu Ukrainas kara bēgļus, un šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 36 500 ukraiņu, kas meklē šeit patvērumu.

 

Izstāde atklāj to dažu cilvēku stāstus, kuri ir mērojuši ceļu no Ukrainas uz Eiropu. Mūsu ideja ir piedāvāt telpu, kurā var satikt mūsu bēgošos “brāļus un māsas” un sadzirdēt viņu pieredzes. Radīt iespēju pārdomām un pozitīvam dialogam. Kā arī iedvesmot solidaritātes un empātijas jūtas.

 

Kara un krīzes laikos cilvēku pieredzes bieži vien tiek pārvērstas skaitļos un statistikās. Ir ārkārtīgi sarežģīti aptvert domu, ka vairāk nekā 6 miljoni cilvēku bēg prom no savām mājām un pamet ģimenes.“Brāļi un māsas” cenšas parādīt katru cilvēku kā individuālu personību ar vārdu, seju un savu stāstu.

 

Stāstu izlase

 

Portretu un stāstu autors Martin Thaulow
Tulkojums Dānijas Kultūras institūts un Dānijas vēstniecība Latvijā

Support our work