77-year-old Valerii left for Riga on 3 June after fleeing from his home in Slovyansk in the Donetsk region of Ukraine. Even though war has been happening in Donetsk since 2014, Valarii stresses that the two wars – then and now – feels very different. Though there were also rounds of shelling before, now air sirens are constantly going off and making it impossible to sleep for long periods of time. The city is hit very hard by destruction.

People had to leave

“I am more afraid of becoming injured or disabled than being hit and dying instantly,” Valerii says, “to get injured is much more difficult to cope with.” When Valerii left Slovyansk, most of the city’s inhabitants had already fled, and the town’s mayor had announced that there was nothing the city could do to help anymore. People had to leave.

Valeri

It was a good life, I had a good apartment and a good pension. Now I feel like I have lost everything.

Caught in the past

Valerii mourns for his life back in Ukraine. “It was a good life, I had a good apartment and a good pension. Now I feel like I have lost everything.” While in Latvia, he doesn’t hear the sound of sirens or bombs, he also doesn’t have his home anymore. When he left, there was no electricity, gas or water left. He had to set up a little fireplace outside in the garden, and people would come by to ask to use it to cook. Valerii liked that he could help people. Now, he knows that even if he were to return, his apartment wouldn’t be there anymore.

About Brothers & Sisters

A photo exhibition in response to the war in Ukraine

On 24 February 2022 Russia invaded Ukraine. Since then millions of people have fled the war. The conflict is becoming increasingly deadly and as of August 2022, 6,6 million Ukrainians have already left the country. Many more have been internally displaced. Mainly women with children and elderly are leaving Ukraine while men between the ages of 18 and 60 have to stay to defend their country.

 

The war has consequences well beyond Ukraine and has a negative effect on European and global society at large. Latvia and other countries in the region have opened their borders to receive refugees from the conflict with at present 36,500+ Ukrainians registered in Latvia.

 

This exhibition tells the stories of some of the people who have made the journey from Ukraine to Europe. The idea is to offer a space for you to meet our fleeing ‘brothers and sisters’ and listen to their experiences. To create opportunities for reflection and positive dialogue. And to inspire feelings of solidarity and empathy.

 

In times of war and crisis, the human experience is often reduced to numbers and statistics; it is difficult to conceptualise the idea of more than 6 million people fleeing their homes and families.

Brothers & Sisters strives to show each human as an individual person with a name, a face and a story.

 

selection of stories

 

Portraits & stories by Martin Thaulow
Translations & Coordination Danish Cultural Institute in Estonia, Latvia and Lithuania
Embassy of Denmark, Latvia

Support our work

Brāļi un māsas

Valērijs

(76) no Slovjanskas, Ukrainā

Support Ukraine - Refugee Today

Valērijs

Visi ir pazaudējuši savas iepriekšējās dzīves, tas mani skumdina. Tagad mēs dzīvojam kaut kur pavidu.

77 gadus vecais Valērijs bēga uz Rīgu 3.jūnijā no Slovjanskas Doņeckas reģionā. Kaut gan karš Doņeckā norisinās jau kopš 2014.gada, Valērijs bija ļoti noraizējies, jo šie divi kari - tad un tagad - pēc sajūtām ir pavisam atšķirīgi. Raķešu uzlidojumi periodiski notika jau iepriekš, tobrīd sirēnas skanēja nepārtraukti un nebija iespējams izgulēties. Pilsēta ir diezgan dramatiski iznīcināta.

Cilvēkiem bija jādodas prom

“Man ir vairāk bail būt ievainotam vai sakropļotam, nekā, ja man trāpītu un es uzreiz nomirt,” Valērijs stāsta. “Ar ievainojumu ir daudz grūtāk tikt galā.” Kad Valērijs pameta Slovjansku, vairums iedzīvotāju jau bija prom un pilsētas mērs paziņoja, ka pilsēta vairs nav spējīga nevienam palīdzēt. Cilvēkiem jādodas prom.

Valērijs

Tā bija laba dzīve. Man bija labs dzīvoklis un laba pensija. Tagad man ir sajūta, ka esmu pazaudējis visu.

Pagātnes atmiņās

Valērijs sēro par savu dzīvi mājās Ukrainā. “Tā bija laba dzīve. Man bija labs dzīvoklis un laba pensija. Tagad man ir sajūta, ka esmu pazaudējis visu.” Atrodoties Latvijā, viņš vairs nedzird bumbas un sirēnas, bet viņš nav mājās. Kad viņš pameta savas mājas, pilsētā vairs nebija ne elektrības, ne ūdens, ne gāzes. Viņam nācās izvedot nelielu ugunskuru savā dārzā, kur cilvēki nāca, lai pagatavotu sev ēst. Valērijam patika, ka viņš varēja palīdzēt cilvēkiem. Viņš šobrīd saprot, ja dotos tagad mājās, visdrīzāk viņa dzīvoklis tur vairs nebūtu.

Par izstādi BRĀĻI UN MĀSAS

Foto izstāde reaģējot uz karu Ukrainā

2022. gada 24.februārī Krievija iebruka Ukrainā. Kopš šīs dienas miljoniem cilvēku ir bēguši no kara. Aizvien vairāk dzīvību tiek zaudētas konflikta rezultātā, un līdz 2022.gada augustam 6,6 miljoni ukraiņu ir pametuši savu valsti. Vēl vairāk ir pārvietojušies valsts iekšienē. Lielākoties sievietes ar bērniem un vecāka gada gājuma cilvēki pamet Ukrainu, kamēr vīrieši vecumā starp 18 un 60 paliek, lai aizstāvētu savu valsti.

 

Karš atstāj sekas daudz tālāk par Ukrainas robežām un tam ir negatīvas sekas gan uz Eiropas, gan uz visas pasaules sabiedrību. Latvija, tāpat kā daudzas citas valstis, ir atvērusi savas robežas, lai uzņemtu Ukrainas kara bēgļus, un šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 36 500 ukraiņu, kas meklē šeit patvērumu.

 

Izstāde atklāj to dažu cilvēku stāstus, kuri ir mērojuši ceļu no Ukrainas uz Eiropu. Mūsu ideja ir piedāvāt telpu, kurā var satikt mūsu bēgošos “brāļus un māsas” un sadzirdēt viņu pieredzes. Radīt iespēju pārdomām un pozitīvam dialogam. Kā arī iedvesmot solidaritātes un empātijas jūtas.

 

Kara un krīzes laikos cilvēku pieredzes bieži vien tiek pārvērstas skaitļos un statistikās. Ir ārkārtīgi sarežģīti aptvert domu, ka vairāk nekā 6 miljoni cilvēku bēg prom no savām mājām un pamet ģimenes.“Brāļi un māsas” cenšas parādīt katru cilvēku kā individuālu personību ar vārdu, seju un savu stāstu.

 

Stāstu izlase

 

Portretu un stāstu autors Martin Thaulow
Tulkojums Dānijas Kultūras institūts un Dānijas vēstniecība Latvijā

Support our work