Yuliya is a doctor from Zaporizhzhia. On March 4, the Russins hit the Zaporizhzhia nuclear power station with missiles in Southeast Ukraine. The largest nuclear power plant in Europe. Immediately fear spread of a new Chernobyl disaster. A fear that Yuliya acted on. She instantly booked a house in Italy for 14 days, so she could bring her loved ones to safety. She packed a suitcase and left with her teenage daughter and her mother. Two days later, they crossed the border to Poland before continuing on to Italy.

 

Yuliya planned to go back and fulfill her duties as a doctor in Ukraine after having brought her family to safety.

About Brothers & Sisters

A photo exhibition in response to the war in Ukraine

On 24 February 2022 Russia invaded Ukraine. Since then millions of people have fled the war. The conflict is becoming increasingly deadly and as of August 2022, 6,6 million Ukrainians have already left the country. Many more have been internally displaced. Mainly women with children and elderly are leaving Ukraine while men between the ages of 18 and 60 have to stay to defend their country.

 

The war has consequences well beyond Ukraine and has a negative effect on European and global society at large. Latvia and other countries in the region have opened their borders to receive refugees from the conflict with at present 36,500+ Ukrainians registered in Latvia.

 

This exhibition tells the stories of some of the people who have made the journey from Ukraine to Europe. The idea is to offer a space for you to meet our fleeing ‘brothers and sisters’ and listen to their experiences. To create opportunities for reflection and positive dialogue. And to inspire feelings of solidarity and empathy.

 

In times of war and crisis, the human experience is often reduced to numbers and statistics; it is difficult to conceptualise the idea of more than 6 million people fleeing their homes and families.

Brothers & Sisters strives to show each human as an individual person with a name, a face and a story.

 

selection of stories

 

Portraits & stories by Martin Thaulow
Translations & Coordination Danish Cultural Institute in Estonia, Latvia and Lithuania
Embassy of Denmark, Latvia

Support our work

Brāļi un māsas

Jūlija

(44) no Zaporižjes, Ukrainā

Support Ukraine - Refugee Today

Jūlija

Mēs baidījāmies no kodolkatastrofas Zaporižjē un bēgām.

Jūlija ir ārste no Zaporižjes. 4.martā krievi trāpīja ar raķetes šāviņu Zaporižjes atomelektrostacijai Ukrainas dienvidaustrumos, lielākajai atomelektrostacijai Eiropā. Vienā mirklī izplatījās bailes par Černobiļas vēstures atkārtošanos. Bailes, kuras Jūlijai lika rīkoties. Viņa nekavējoties rezervēja savai ģimenei māju Itālijā uz 14 dienām, lai savus mīļos varētu nogādāt drošībā. Jūlija sakravāja somas un devās prom kopā ar savu pusaugu meitu un mammu. Pēc divām dienām viņas šķērsoja Polijas robežu, lai turpinātu ceļu uz Itāliju.

 

Jūlija plānoja doties atpakaļ uz Ukrainu, lai pildītu savus ārsta pienākumus, pēc tam, kad būs nogādājusi ģimeni drošībā. 

Par izstādi BRĀĻI UN MĀSAS

Foto izstāde reaģējot uz karu Ukrainā

2022. gada 24.februārī Krievija iebruka Ukrainā. Kopš šīs dienas miljoniem cilvēku ir bēguši no kara. Aizvien vairāk dzīvību tiek zaudētas konflikta rezultātā, un līdz 2022.gada augustam 6,6 miljoni ukraiņu ir pametuši savu valsti. Vēl vairāk ir pārvietojušies valsts iekšienē. Lielākoties sievietes ar bērniem un vecāka gada gājuma cilvēki pamet Ukrainu, kamēr vīrieši vecumā starp 18 un 60 paliek, lai aizstāvētu savu valsti.

 

Karš atstāj sekas daudz tālāk par Ukrainas robežām un tam ir negatīvas sekas gan uz Eiropas, gan uz visas pasaules sabiedrību. Latvija, tāpat kā daudzas citas valstis, ir atvērusi savas robežas, lai uzņemtu Ukrainas kara bēgļus, un šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 36 500 ukraiņu, kas meklē šeit patvērumu.

 

Izstāde atklāj to dažu cilvēku stāstus, kuri ir mērojuši ceļu no Ukrainas uz Eiropu. Mūsu ideja ir piedāvāt telpu, kurā var satikt mūsu bēgošos “brāļus un māsas” un sadzirdēt viņu pieredzes. Radīt iespēju pārdomām un pozitīvam dialogam. Kā arī iedvesmot solidaritātes un empātijas jūtas.

 

Kara un krīzes laikos cilvēku pieredzes bieži vien tiek pārvērstas skaitļos un statistikās. Ir ārkārtīgi sarežģīti aptvert domu, ka vairāk nekā 6 miljoni cilvēku bēg prom no savām mājām un pamet ģimenes.“Brāļi un māsas” cenšas parādīt katru cilvēku kā individuālu personību ar vārdu, seju un savu stāstu.

 

Stāstu izlase

 

Portretu un stāstu autors Martin Thaulow
Tulkojums Dānijas Kultūras institūts un Dānijas vēstniecība Latvijā

Support our work